Home LOCAL NEWS Nyoka yambuya inoita chidanda. . . “ndakavaona vachiiyamwisa”

Nyoka yambuya inoita chidanda. . . “ndakavaona vachiiyamwisa”

Nyoka yambuya inoita chidanda. . .
Mbuya-Nenohwe

VAGARI vemubhuku raNenohwe, kwaMambo Mutambara, kuChimanimani, avo vaive padare reshe ava svondo rapera vanonzi vakasara vasina neremuromo zvichitevera kusanduka kwakaita zimukweshwa renyoka ‚ÄĒ iro raive rabatwa nemamwe maporofita pamusha weimwe chembere iri kupomerwa huroyi ‚ÄĒ rikaita danda.

Manenji aya anonzi akaitika nemusi weChishanu chadarika apo nyoka iyi yaive yaunzwa padare ramambo ava seumboo apo paitongwa nyaya iyi.

Zimukweshwa renyoka iri rinonzi parakabatwa pamba paMbuya Ethel Sithole, vanhu vaivepo vakaita bararamhanya apo rairwisa paraida kubatwa naMadzimai Loice Mukono nechikwata chavo.

Izvi zvinotevera kutumwa kunonzi kwainge kwaitwa Madzimai Mukono naMambo Mutambara kuti vabate nyoka iyi masvondo maviri adarika.

Nyoka iyi yaifanirwa kunge yakabatwa svondo rapera pamberi asi mazuva acho akazopfuudzwa mberi sezvo gurusvusvu revanhu vanodarika 200 vainge vaungana pamba pechembere iyi vachida kuona zvaiitika.

Kunyangwe zvazvo zuva repiri raifanirwa kubatwa nyoka iyi raive ravanzwa kuruzhinji rwemunharaunda, vanhu vane chitsama vakangouna vachida kuona firimu remahara iri.

Kubatwa kwenyoka iyi kunotevera kufumurwa kunonzi kwakaitwa mabasa ehuroyi anoitwa nechembere iyi svondo rapera pamberi.

Kupumha munhu huroyi hakutenderwe pasi pemutemo muZimbabwe uye kana ukananga munhu huroyi, unofanirwa kunge uine huchapupu hwakanyatsozara.

Munyaya iyi, mumwe musikana ane makore 12 okuberekwa akaudza dare raMambo Mutambara kuti akaona shamwari yaMbuya Sithole inonzi Mbuya Savie Nenohwe, vachiyamwisa zinyoka iri apo vaitaura mazita evamwe vagari vemunharaunda yavo vachiudza chikara ichi kuti chinofanirwa ‚Äúkuona zvekuita navo.‚ÄĚ

Mushure mekunge musikana uyu ataurira Mbuya Sithole zvaakange aona uye vasina kutora matanho, akabva audza vamwe vagari vemudunhu iri.

Nyaya iyi yakasvitswa kwasabhuku wenzvimbo iyi, Mai Molline Nenohwe, avo vakazoipfuudza kwaMambo Mutambara.

Muzukuru waMbuya Sithole, Maria, akapa huchapupu zvakare mudare iri kuti anorara mumba mumwe chete munochengeterwa nyoka iyi.

“Ndinorara mumba makaonekwa Gogo Nenohwe vachiyamwisa nyoka iyi.

“Nyoka iyi inogara mumba imomu.

“Ndakazorega kushandisa imba iyi nekuda kwenyaya iyoyi uye tete vangu vakandikumbirisa kuti ndishandise imwe kamuri yemba.

‚ÄúDzimwe nguva nyoka iyi inobuda mumba ichizambira mushana,‚ÄĚ anodaro Maria.

Madzimai Mukono vanotsinhira kuti ndivo vakabata nyoka iyi.

“Madzimai maviri aya pavakatora mushonga uyu, havana kuziva kuti vakapihwa nyoka nekuti dzaive tsotso nemunhu akavapinza munyaya dzekuroya.

‚ÄúTsotso idzi dzakazosanduka kuita nyoka inoda mukaka neropa kubva kwavari ‚Äėsemuripo‚Äô webasa rayo,‚ÄĚ vanodaro.

Madzimai Mukono vanoenderera mberi vachiti, ‚ÄúMushure mekubata nyoka iyi, yakasanduka ikaita chitanda izvo zvakaonekwa nemunhu wose aive padare raMambo Mutambara.‚ÄĚ

Nyaya iyi ichiri mudare ramambo ava.

Mambo Mutambara vanotsinhira kuti nyoka iyi yakabatwa uye kuti yakazosanduka ikaita chitanda payakaunzwa kudare ravo.

“Chitanda ichi chichiri chakachengetedzwa naMadzimai Mukono. Hatidi kuti itize (nyoka), ndokusaka takati Madzimai Mukono vaichengete.

‚ÄúTichapisa zvakare machira nechuma zvaive zvakasungirirwa nyoka iyi. Pane machira zvakare akaonekwa ari muimba yaive nenyoka iyi, zvose zvichaparadzwa,‚ÄĚ vanodaro Mambo Mutambara.

Mbuya Sithole naMbuya Nenohwe vose vakaramba kutaura neKwayedza pamusoro penyaya iyi.

 

In other news, Two students at Harare Polytechnic have been suspended by college authorities for hugging on campus on Monday.

Yolanda Musithu, a female student doing National Diploma in Office Management with the institution, and Blessing Pasipanodya, were suspended on Thursday.

Harare Polytechnic Students Suspended For Hugging On Campus

They are accused of violating the World Health Organisation (WHO) and the Ministry of Health and Child Care COVID-19 prevention measures…Learn More

Also Read:

Gun totting Prophet Passion Java comes under fire
Friends fight over married man, both dumped at the scene!
Harare Gardens filthy…Students using park as toilet